Privacy

DNM Industrial Firefighting, gevestigd aan Deltageul 2, 3251 NG Stellendam, wettelijk vertegenwoordigd door de heer B.F. Disberg en mevrouw S.L.C. Meléndez Faulborn in de hoedanigheid van directeur zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Onze functionaris Gegevensbescherming van DNM Industrial Firefighting is te bereiken via avg@dnmfire.com. Overige contactgegevens; Secretariaat AVG; Postbus 7 3250 AA Stellendam.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DNM Industrial Firefighting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt hebt via het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Beroep

 • Zakelijk E-mailadres

 • Geslacht

 • IP adres bij gebruik van onze website (Google Analytics)

Bij inschrijving voor de DNM Industrial Firefighting Foam School verwerken wij middels Microsoft Excel de onderstaande gegevens:

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Beroep

 • Zakelijk E-mailadres

 • Kopie paspoort

 • Maat jas

 • Maat broek

 • Maat laarzen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DNM Industrial Firefighting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DNM Industrial Firefighting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van relevante nieuwsbrieven

 • U te kunnen bellen, e-mailen of te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en contact met u te onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

DNM Industrial Firefighting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DNM Industrial Firefighting) tussen zit. DNM Industrial Firefighting de volgende computerprogramma's of -systemen:

 1. CRM – Unit4 Multivers
  Wordt gebruikt voor het opslaan van de bij “Persoonsgegevens die wij verwerken “ genoemde gegevens. In het programma Multivers van de firma Unit4 kunnen wij een koppeling maken tussen een door een klant aangevraagde offerte met materialen en het inkoop/assembleer process nodig om bij een order deze te kunnen leveren.
  Gevolg voor de betrokkenen: Op gezette tijden/moment zal er vanuit DNM Industrial Firefighting contact opgenomen worden met de klant middels telefoon of e-email met als doel informatie in te winnen dan wel informatie te leveren met betrekking tot de onderhanden offerte c.q. order.

 2. Nieuwsbrieven – Mailerlite
  Wordt gebruikt voor het versturen van relevante bedrijfsinformatie naar de in Multivers aanwezige klanten.
  De gegevensverwerker voor dit programma is Mailerlite.
  Gevolg voor de betrokkenen: Mocht er voor de klant relevante marketing informatie zijn dan zal DNM Industrial Firefighting deze middels een “mailing” versturen naar de klanten van DNM Industrial Firefighting

 3. Google Analytics
  Wordt gebruikt om de herkomst, frequentie en duur van verblijf op de DNM Industrial Firefighting website vast te leggen.
  Gevolg voor de betrokkenen: Uw IP adres wordt vastgelegd in Google Analytics. De gegevensverwerker voor dit programma is Google LLC. Voor vragen met betrekking tot de AVG is Google LLC bereikbaar via data-protection-office@google.com.
  De data wordt buiten de EU gebracht en Google LLC is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. DNM Industrial Firefighting heeft met Google LLC een verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DNM Industrial Firefighting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behoudens die gegevens waarop een wettelijk bewaartermijn van toepassing is. Wij hanteren een termijn van 1 jaar nadat u heeft aangegeven geendienstverlening meer van DNM Industrial Firefighting te willen ontvangen. U kunt dit aangeven middels een email naar avg@dnmfire.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

DNM Industrial Firefighting deelt uw persoonsgegevens niet met derden mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DNM Industrial Firefighting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DNM Industrial Firefighting maakt gebruikt van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DNM Industrial Firefighting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@dnmfire.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, nemen wij contact met u op om dit te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.DNM Industrial Firefighting wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DNM Industrial Firefighting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming van DNM Industrial Firefighting is te bereiken via avg@dnmfire.com. Overige contactgegevens; Secretariaat AVG; Postbus 7 3250 AA Stellendam.

Meer lezen over DNM?